Minggu, 27 Januari 2013

CONTOH SK (SURAT KEPUTUSAN)
berikut ini adalah contoh SK pengangkatan panitia LES..silahkan disimak...
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH 1 TAIS
   TERAKREDITASI C
           Jl. Umar Ahmad No. 62 Tais Kec. Seluma Kab. Seluma Telp. (0736) 91189


SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA MUHAMMADIYAH  TAIS
Nomor  : 59 / III .4. AU /F/2013


T E N T A N G

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA, PELAKSANAN PELAJARAN TAMBAHAN (LES)
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013

           
           
Menimbang        :       Untuk kelancaran pelaksanaan Pelajaran Tambahan (Les) SMA Muhammadiyah Tais Tahun Pelajaran 2012 / 2013 .

Mengingat          :     
Memperhatikan  :      Keputusan Rapat Dewan Guru dan Staf  TU SMA Muhammadiyah Tais tentang pembentukan Panitia Pelaksanaan Pelajaran Tambahan (Les) Tahun Pelajaran 2012 / 2013 tanggal  12 Januari 2013


M E M U T U S K A N

Menetapkan        :    
Pertama               :     Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas Kepanitiaan Pelaksanaan Pelajaran Tambahan (Les) SMA M Tais  Kab. Seluma Tahun Pelajaran 2012 / 2013
Kedua                 :     Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksanaan Pelajaran Tambahan (Les) Tahun Pelajaran 2012 / 2013;
Ketiga                 :     Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Guru pengajar  tambahanSMAM Tais Tahun Pelajaran 2012 / 2013 ;
Keempat             :     Segala biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran uang les yang tersedia ;
Kelima                :     Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
Keenam               :    Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.DITETAPKAN DI       :  TAIS
                                                                                                PADA TANGGAL       :  12 Januari 2013
                                                                                                FAHRUL UTAMI, S.Pd.I
                                                                                                NBM. 1060050

     Lampiran       :  Surat Keputusan Kepala SMAM Tais
                              Nomor       :   59 / III .4. AU /F/2013    
                              Tanggal     :  12 Januari 2013


                                                                                                                           


SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN PELAJARAN TAMBAHAN (LES)
SMA MUHAMMADIYAH  TAIS
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013

No
Nama
Jabatan
Tugas Kepanitiaan


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Fahrul Utami, S.Pd.I
Maryo, S.Pd
M. ACHMAD
Anita Aryantini, SE
Herlin Agustin, S.Pd
Neneng S.Pd
Yeni Marlena, S.Pd
Marti Hayani, S.Pd

Kepala Sekolah
Wali Kelas
TU
Wali Kelas
Guru
Guru
Wali Kelas
Guru

Penanggung Jawab
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
                                                           

Kepala
SMA Muhammadiyah 1 Tais
FAHRUL UTAMI, S.Pd.I
NBM. 1060050

1 komentar: